Whiplash letselschade, heeft u recht op een schadevergoeding? cover

Whiplash letselschade, heeft u recht op een schadevergoeding?

Als u betrokken raakt bij een verkeersongeval dan is dat een vervelende gebeurtenis. Zeker als dit tot whiplashklachten leidt. Voor de schade die u door zo’n whiplash lijdt, kunt u schadevergoeding vorderen. In dit artikel leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is een whiplash?

Een whiplash ontstaat doordat uw hoofd plotseling een beweging maakt van achteren naar voren of zijwaarts. Een whiplash ontstaat dan ook vaak bij een kop-staartbotsing of een kettingbotsing. Bij een whiplash maakt het hoofd altijd een heftige slinger ten opzichte van de rest van het lichaam. De nekspieren rekken daardoor uit. Ook de zenuwen raken ontregeld.

Whiplash symptomen

Bij de meeste mensen met een whiplash ontstaan de klachten binnen 24 uur na het ongeval. Welke klachten iemand precies heeft en in welke mate, verschilt van persoon tot persoon. Klachten die kunnen optreden zijn:

 • Pijn in de nek
 • Pijn in de schouders
 • Hoofdpijn
 • Tintelingen in armen en/of handen
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Braken

Bij sommige mensen treden in de periode na het ongeval ook nog andere klachten op, zoals:

 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Slapeloosheid
 • Gevoeligheid voor licht
 • Gevoeligheid voor geluid
 • Stemmingswisselingen

Bij de meeste mensen met een whiplash verdwijnen de klachten vanzelf. Bij een kleine groep mensen is dat niet het geval.

Wat te doen bij een whiplash?

Wanneer u whiplashklachten overhoudt aan een ongeval, is er sprake van letselschade. Als dit ongeval door een ander is veroorzaakt, moet deze persoon uw schade vergoeden. Hiervoor zult u die ander aansprakelijk moeten stellen. Hierbij geldt het principe: ‘wie eist, bewijst’. Als slachtoffer zult u dus moeten bewijzen dat de ander schuldig is aan het ongeval en dat de schade reëel is. Ook moet u aantonen dat uw schade is veroorzaakt door het ongeval. Er moet dus een oorzakelijk (causaal) verband bestaan tussen het ongeval en uw whiplashklachten.

Schadevergoeding bij een whiplash: bewijslast ingewikkeld

Bij een whiplash is deze bewijslast behoorlijk lastig. De klachten die voortkomen uit een whiplash zijn immers niet zichtbaar (bijvoorbeeld op een röntgenfoto of MRI-scan). Ook is het voor whiplashpatiënten vaak ingewikkeld om een oorzakelijk verband te bewijzen. Met andere woorden: zijn de klachten het gevolg van het whiplashongeval, of zijn er andere mogelijke oorzaken voor de klachten aan te wijzen? Gelukkig is de rechter whiplashslachtoffers in de bewijsvoering te hulp geschoten.

Whiplash bewijzen

Voor de bewijslast in whiplashzaken is het standaardarrest Zwolsche Algemeene/De Greef uit 2001 richtinggevend. Daarin heeft de Hoge Raad een uitspraak van het hof bekrachtigd, waarin werd bepaald dat bij een post-whiplashsyndroom geen al te hoge eisen aan het bewijs van het causaal verband tussen het ongeval en het letsel kunnen worden gesteld. Dat er geen specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de whiplashklachten is, komt dan voor risico van de veroorzaker.

Het hof redeneerde in deze zaak dat uit de onafhankelijke medische expertiserapporten weliswaar bleek dat er geen sprake was van ‘objectiveerbare stoornissen’, maar dat er wel sprake was van klachten die ‘naar hun aard subjectief van aard zijn doch waarvan niettemin objectief vastgesteld kan worden dat zij aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn’. Ook was in deze zaak niet gebleken dat het slachtoffer zou ‘simuleren of overdrijven’.

Causaal verband tussen het ongeval en de whiplash bewijzen

Uit de rechtspraak blijkt dus dat er een causaal verband kan worden aangenomen tussen de klachten en het ongeval als:

 1. Uw klachten plausibel zijn (reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven).
 2. Uw klachten vóór het ongeval niet bestonden.
 3. Een alternatieve verklaring voor het ontstaan en voortduren van de klachten ontbreekt.

Whiplashklachten plausibel?

Maar hoe kunt u nu bewijzen dat de klachten ‘plausibel’ zijn (punt 1.)? Met andere woorden, dat de klachten bestaan? Daarover heeft het hof Arnhem/Leeuwarden meer duidelijkheid gegeven in een uitspraak van 9 april 2019. Allereerst zijn hiervoor de verklaringen van het slachtoffer van belang. Wat heeft u als slachtoffer verklaard tegenover behandelaars, medisch deskundigen en de rechter?

Maar die verklaringen alleen zijn nog niet voldoende om aan te kunnen nemen dat de whiplashklachten bestaan. Er moet volgens het hof daarnaast voldoende aanvullend bewijs zijn, zoals:

 • Informatie over de medische behandeling.
 • Verklaringen van derden, zoals familieleden, buren, collega’s, over hun ervaringen met uw klachten en hoe u was vóór het ongeval.
 • Het oordeel van een of meer medisch deskundigen over de gestelde klachten in combinatie met het eigen onderzoek door de deskundige en de informatie uit het medisch dossier.

Al deze informatie bij elkaar kan volgens het hof bijdragen aan het bewijs dat de klachten ‘plausibel’ zijn. Dat zal in het algemeen het geval zijn wanneer kan worden vastgesteld dat sprake is van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, redeneert het hof.

Schadevergoeding whiplash

Zodra het causaal verband tussen de whiplash vast staat, komt u toe aan de schadevergoeding. De schadevergoeding die u kunt vorderen bij een whiplash is een compensatie voor uw materiële en immateriële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan schade doordat u minder of niet meer kunt werken, kosten van een opgelopen studievertraging, medische kosten en kosten voor rechtsbijstand en huishoudelijke hulp. De hoogte van de schadevergoeding die wordt toegekend is afhankelijk van de concrete situatie en varieert van enkele duizenden tot honderdduizenden euro’s. Wanneer er sprake is van inkomstenverlies en verlies van arbeidsvermogen zal de schadevergoeding vaak hoger uitvallen.

Whiplash letselschade en smartengeld

Ook de immateriële schade, dus de schade die u lijdt door pijn, verdriet en leed, kunt u verhalen. Dit heet smartengeld. Hoeveel smartengeld u krijgt, hangt ook weer af van de concrete omstandigheden. De ernst van de schade, hoe ernstig uw levensvreugde is beperkt en uw leeftijd spelen onder meer een rol. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen wordt meestal gekeken naar eerdere, al dan niet vergelijkbare zaken.

Whiplash: verzekeraars werken soms tegen

Zoals u hierboven al kon lezen, hoeven de whiplashklachten dus niet volgens de medische richtlijnen te zijn vastgesteld om schade door whiplash te bewijzen. Maar helaas wordt dit door de verzekeraars niet altijd begrepen of gewoonweg genegeerd om niet te hoeven uitkeren. Aangezien veel whiplashklachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid, nogal algemeen van aard zijn, betwisten verzekeringsmaatschappijen soms dat de klachten bestaan. Ook wordt dikwijls gezocht naar andere mogelijke oorzaken voor de klachten, zoals een ongeval in het verleden of psychische problemen die er vóór het ongeval al waren, om zo het oorzakelijke verband te ontkennen.

Bijstand van een advocaat

Wanneer u schade lijdt door een whiplashongeval is het sterk aan te raden dat u zich laat vertegenwoordigen door een goede letselschadeadvocaat. Die kan voor u de communicatie met de verzekeraar afhandelen, de aansprakelijkstelling maken en schaderegeling in goede banen leiden. Zo bent u er zeker van dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

De advocaten van M Advocatuur zijn gespecialiseerd in letselschade en hebben jarenlange ervaring met whiplashschade. Wij staan u graag bij. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Related Posts