overlijdensschade

Overlijdensschade: wat is het en waar heeft u recht op?

Als u een dierbare verliest door toedoen van een ander is dat verschrikkelijk. In de periode die volgt op het overlijden komt er ontzettend veel op u af. U moet de eerste schok verwerken en zien om te gaan met alle emoties. Ook moet u veel regelen. Daarbij ontkomt u er niet aan om ook stil te staan bij de financiële gevolgen van het overlijden. Die gevolgen kunnen heel groot zijn, zeker als de overledene kostwinner was. Dan is het goed om te weten dat u een deel van de schade als overlijdensschade kunt verhalen.

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als een dierbare overlijdt en hen daardoor niet meer kan onderhouden of verzorgen, terwijl een ander aansprakelijk is voor het overlijden. Denk aan de situatie waarin iemand is komen te overlijden door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout.

Welke nabestaanden hebben recht op overlijdensschade?

In de wet is vastgelegd welke nabestaanden recht hebben op overlijdensschade. Dit is slechts een beperkt aantal mensen. Kortweg komt het erop neer dat de partner van de overledene en zijn of haar minderjarige kinderen recht hebben op vergoeding van overlijdensschade. Andere familieleden, gezinsleden of huisgenoten hebben recht op vergoeding van overlijdensschade als de overledene ten tijde van het overlijden (deels) in hun levensonderhoud voorzag.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

In de wet is ook bepaald welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Dit zijn:

  • De kosten van de begrafenis of crematie. Denk hierbij aan de kosten voor de kist, de dienst en de begrafenisondernemer. Maar ook aan reiskosten van de nabestaanden en de kosten voor de rouwkaarten, bloemen en de grafsteen of een gedenkplaatje. Deze kosten moeten worden vergoed voor zover zij ‘in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene’. Dit wil zeggen dat de kosten redelijk moeten zijn. Als de overledene een uitvaartverzekering had, wordt de uitkering daarvan in mindering gebracht op het te vergoeden bedrag.
  • De kosten van gederfd levensonderhoud. Als de overledene geheel of gedeeltelijk in het levensonderhoud van de nabestaanden voorzag, dan komt (een deel van) het weggevallen inkomen als schade voor vergoeding in aanmerking. Was de overledene geen (hoofd)kostwinner, maar nam deze wel een (groot) deel van de opvoeding van de kinderen, het huishouden en/of de onderhoudswerkzaamheden voor zijn of haar rekening? Dan kunnen de nabestaanden ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor overlijdensschade. De kans is namelijk groot dat zij hiervoor na het overlijden betaalde hulp moeten inschakelen.
  • Affectieschade. Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden ook aanspraak maken op smartengeld. Dit wordt ook wel affectieschade genoemd. De groep die voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komt is iets groter dan bij de andere schadeposten. Het gaat dan om de partner, ouders, (pleeg)kinderen, broers en/of zussen van de overledene. De bedragen waar zij recht op hebben variëren tussen € 12.500 en € 20.000 per betrokkene.

De berekening van overlijdensschade

De berekening van overlijdensschade is vaak erg ingewikkeld. Zo vallen er vaak niet alleen inkomsten weg, maar ook uitgaven. Denk aan de kosten van levensonderhoud van de overledene of de uitgaven voor die dure hobby. Ook worden de hypotheeklasten vaak iets lager door een uitkering van een levensverzekering. Aan de andere kant moet er bij de berekening ook rekening worden gehouden met het toekomstig inkomen van de overledene. Dit maakt de berekening complex, reden waarom er vaak experts worden ingeschakeld bij de berekening.

Hulp nodig?

Als een dierbare wegvalt, is een vergoeding voor overlijdensschade vast niet het eerste waar u aan denkt. Toch kan het goed zijn om, zodra uw hoofd er enigszins naar staat, advies in te winnen bij een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Zoals gezegd is de berekening van overlijdensschade vaak complex en dus ook tijdrovend. Een letselschadeadvocaat kan u hierbij veel zorgen en werk uit handen nemen. Neemt u dus gerust vrijblijvend contact met ons op.

Related Posts